2023 ലെ പൊതുസ്ഥലമാറ്റം - അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നത് - ഭേദഗതി വരുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്