ജീവനക്കാരുടെ കോർണർ

വകുപ്പിനെക്കുറിച്ച്

നയ രൂപവത്കരണത്തിലും നടപ്പാക്കലിലും മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കേരള സര്‍ക്കാരാണ്. മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പ് മേധാവിയായ ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് കമ്മീഷണര്‍ക്കാണ് വകുപ്പിന്റെ നടത്തിപ്പ് ചുമതല.

ഞങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുക

 


പഴയ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക